App’s

Agora bestaat uit meer dan 25 verschillende programma’s.

Elk van deze programma’s zijn afzonderlijk te gebruiken. Als men meer dan één programma activeert, kunnen er automatisch gegevens worden doorgegeven. Standaard zijn alle programma’s voorgeprogrammeerd. Dit wil niet zeggen dat je dit blindelings moet aanvaarden. Je kunt alles naar believen veranderen, maar onthoudt dat alles uitgetest is op een honderdtal scholen.

AGORA voldoet aan de 8 management principes:

  • klantgerichtheid;
  • leiderschap;
  • betrokkenheid van personeel;
  • procesbenadering;
  • systeembenadering van management;
  • voortdurende verbeteringen;
  • beslissingen gesteund op feiten;
  • wederzijdse voordelige school- en leveranciersrelaties.

Hieronder worden de verschillende App ’s even apart belicht:

KMS: KwaliteitsManagementSysteem volgens de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS  18001. Hoe kan ik mijn werk organiseren? Het KMS genereert een visie op korte en lange termijn betreft je werk als preventieadviseur. Kwaliteitshandboek, …

WeVeCo: een eenvoudig opvolgsysteem voor wettelijke controles en codes goede praktijken (360 procedures).

Inspectie: een opvolgingssysteem ter voorbereiding van een inspectie.

Investeringen (taakbeheer): een eenvoudig manier om investeringen en  taken van bijvoorbeeld onderhoudsman, ICT, … op te volgen.

JAP: Jaaractieplan.  Dit wordt automatisch gegenereerd uit bovenstaande APP’s.

GPP: Globaal preventie plan. Dit wordt automatisch gegenereerd uit bovenstaande APP’s.

Arbeidsmiddelen: beheer van al de arbeidsmiddelen in je school. (Risicoanalyses, veiligheidsinstructiekaarten, onderhoud instructiekaarten, Nederlandstalige handleidingen, ….)

PBM: Persoonlijke BeschermingsMiddelen) Welke normen moet je hanteren bij aankoop? PBM’s worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Opvolgingsregister per werkplaats, labo, leslokaal, … Op al deze opmerkingen geeft de APP-PBM’s een antwoord.

Opleiding: organisatie van interne opleidingen en vergaderingen van een GID. Automatisch inschrijvingssysteem, aftekenlijsten, aanwezigheidsattesten, …

Bestelbon: een handige app om een bestelbon te maken rekening te houden met een ABC-lijst. (aankoopbeleid)

REBOS: registeren en beheren van arbeidsongevallen.

EDPBW: een opvolgingssysteem voor gezondheidstoezicht. Aan de hand van een risicoanalyse wie wanneer naar de arbeidsgeneesheer moet gaan.

Afdruk: een print-module voor alle Agora applicaties.

Brandpreventiedossier: de risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel in het brandpreventiedossier. Het opmaken van een risicoanalyse brand is verplicht en vergt het in kaart brengen van mogelijke oorzaken van brand. Het uitwerken van de analyse gebeurt in samenwerking met alle betrokkenen in een organisatie. Het gebruik van een specifieke methodiek is een hulp om de analyse systematisch aan te pakken.

Keuken: hiermee sporen we alle risico’s op die in een keuken kunnen voorkomen.

PMGE of producten met gevaarlijke eigenschappen -kortweg gevaarlijke stoffen- zijn stoffen die zijn ingedeeld als schadelijk, brand- of explosiegevaarlijk, bijtend, … evenals radioactieve stoffen en materialen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ADR-ingedeelde producten, chemische, medische en dierlijke afvalstoffen en dergelijke meer. Met dergelijke stoffen dient veilig, gezond en milieubewust omgegaan te worden. Hoe doen we dit?

BA4-BA5: installatieverantwoordelijke. Welke procedures moet je allemaal toepassen als beheerder = plan van aanpak.

Werken op Hoogte: alles start met een audit op te stellen ‘werken op hoogte’. Met de juiste procedures en opleidingen kan je veel arbeidsongevallen vermijden. Met deze App kan je de procedures beheren.

EHBO: eenvoudige registratie van verstrekte EHBO zorgen aan leerlingen en personeel is essentieel, maar hoe beheren wij de procedures: moederschapsbescherming, visuele controle verzorgingslokaal, audit EHBO-organisatie (-inventarisatie, -registratie, …), controle hulptassen, jaarverslag EHBO interventies, lijst noodnummers (EHBO), omstandig verslag IDPBW, intern noodplan, Medicatie op school, arbeidsongevallen, meerdaagse uitstappen, extra-muros-activiteiten, …

Psychosociale Aspecten: een degelijke werking begint bij een risicoanalyse van de school en haar activiteiten en dit volgens het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28.4.2014). Jaarlijks auditeren de vertrouwenspersonen i.s.m. de preventieadviseur de implementatie van het RA KB Psychosociale risico’s en controleren of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak zijn. (Audit in het kader van geweld pesterijen en OSGW, voorbeeld tekst schoolreglement, voorstel onthaalbrochure psychosociale belasting op het werk, procedure psychosociale risico’s, Interne procedure psychosociale risico’s, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, schema’s procedures voor formele psychosociale interventies, overzicht van de documenten die de PAPA moeten meegedeeld worden, opleiding vertrouwenspersonen, vijfjaarlijks verslag RIE in het kader psychosociale risico’s, jaarlijkse opvolging actielijst van de vijfjaarlijkse risicoanalyse  psychosociale risico’s , ….

Bibliotheken:Meer dan 2500 bladzijden voorbeelddocumenten die je eenvoudig kan aanpassen naar lokale situaties.