Welkom bij Agora Weveco

Dé beheersoftware voor preventieadviseurs in onderwijs. Actief gebruikt door meer dan 500 scholen en meer dan 50 coördinerende preventieadviseurs!

Laatste nieuws

Uitwendige invloedsfactoren

Periodiciteit

 • Éénmalig en bij elke verandering of aanpassing.

Uitvoering

 • Bevoegd persoon (nodige opleiding): intern personeelslid met kennis van zaken (bv. installatieverantwoordelijke) of externen.

Wetgeving

 • AREI BOEK 1. INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING
  • Deel 4. Beschermingsmaatregelen
   • Onderafdeling 4.2.4.2. Uitwendige invloeden
 • Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel

De keuze en het gebruik van elektrisch materieel dient te gebeuren in functie van de aanwezige uitwendige invloedsfactoren.

De uitwendige invloedsfactoren alsmede de zones waarin deze van toepassing zijn, worden bepaald op basis van gegevens verstrekt door de uitbater van de installatie. Deze gegevens zijn aangebracht op één of meerdere plannen van de inrichting of

de installatie. Deze plannen dienen te worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater of zijn vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van het erkend organisme.

Voor de huishoudelijke installaties is deze laatste paragraaf niet van toepassing.

De bepaling van de uitwendige invloedsfactoren hangt nauw samen met de uitbating en het gebruik van de installatie, de gebouwen, lokalen, … Het is de uitbater die hierover de kennis heeft. Op basis van deze kennis kan hij de uitwendige invloedsfactoren bepalen.

De classificatie van uitwendige invloeden vormt een zo volledig mogelijke inventaris van alle uitwendige omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de elektrische installatievoorschriften.

De verschillende parameters van uitwendige invloeden zijn volgens hun rol ingedeeld in drie grote categorieën.

 • Eerste letter A : de milieu omstandigheden die onafhankelijk zijn van de aard van de installatie en van de lokalen en
 • betrekking hebben op uitwendige verschijnselen afkomstig van de atmosfeer, het klimaat, de omgevingstoestand en andere
 • omstandigheden in het lokaal waar de elektrische installatie zich bevindt.
 • Eerste letter B : de gebruiksomstandigheden van de betrokken lokalen en van de elektrische installaties zelf.
 • Eerste letter C : de gevolgen van de bouwwijze van de gebouwen, hun structuur en de aard van de gebruikte materialen.

RA hoogspanningscabine (PRO 2706-26)

Wetgeving

Een risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie volgens de Codex: boek III, titel 2.- elektrische installaties. De risicoanalyse van de hoogspanningscabine is een éénmalige keuring om de risico’s van de installatie in kaart te brengen.

Uitvoering

Bevoegd persoon. (aangeraden: assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine door externe dienst technische controle)

Wat is de elektrische hoogspanning?

De spanning van een hoogspanningsinstallatie is hoger dan 1000 Volt. De elektrische hoogspanningsinstallatie beperkt zich meestal tot een klein gedeelte van de hele elektrische installatie, namelijk de hoogspanningscabine. Naast de verplichte jaarlijkse keuring van de hoogspanningscabine, moet er ook éénmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine gebeuren. De externe diensten technische controles kunnen assisteren bij de risicoanalyse van de hoogspanningscabine.

Assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine: onderzoek

De risicoanalyse van de hoogspanningscabine bestaat uit 3 hoofdpunten:

 1. Vaststellen van de risico’s;
 2. Kwalificatie van de risico’s;
 3. Voorstellen van veiligheids- en beheersmaatregelen (als optie).

Vaststellen van de risico’s bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine

Om de risico’s van de hoogspanningscabine te kunnen vaststellen, beschikt OCB over een uitgebreide check list. Enkele belangrijke punten uit de check list die worden nagekeken zijn de volgende:

 • Toegang: Is er bij de toegang struikel- of valgevaar, is er een trap aanwezig, is het gemakkelijk toegankelijk, wat is de staat van de deur?
 • Gebouw: Wat is de algemene toestand van het gebouw en de hoogspanningsinstallatie, heerst er orde en netheid, hebben ongedierte de mogelijkheid om via gaten binnen te komen?
 • Signalisatie: Worden eventuele obstakels, brandbestrijdingsmiddelen, reddings- en hulpmiddelen gesignaleerd? Is er een etikettering van gevaarlijke producten?
 • Bediening: Worden bedieningsorganen aangeduid en zijn alle aanduidingen duidelijk leesbaar? Worden de cellen en componenten geïdentificeerd?
 • Elektrisch: Is er beveiliging in afscherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking? Wat is de staat van de verlichting en is de verlichtingsarmatuur goed bereikbaar?

Kwalificaties van risico’s

Tijdens de assistentie bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine worden de risico’s gekwalificeerd in functie van de ernstgraad. Op basis daarvan weet de werkgever welke risico’s als eerste moeten worden weggewerkt.

UPDATE Bibliotheek WIK-kaarten ONDERHOUD

Werkinstructiekaarten (afgekort WIK) zijn documenten met gerichte instructies die een werkgever aan zijn werknemers moet geven over gevaarlijke stoffen. De werkinstructiekaarten geven instructies over de aard van de gevaren en risico’s van de stoffen waarmee wordt gewerkt, en over de beheersmaatregelen (bijvoorbeeld afzuiging of persoonlijke beschermingsmiddelen) die genomen moeten worden.

Iemand die een gevaarlijk product op de markt brengt moet verplicht een veiligheidsinformatiefiche verstrekken (SDS-fiche). Echter dit is een redelijk technisch document bestaande uit meerdere pagina’s. Daarom produceren vele bedrijven een werkinstructiekaart, waarbij de info van de veiligheidsinformatiefiche gereduceerd wordt tot maximaal één pagina.

In de APP-WIK: onderhoudsproducten zijn zowel de SDS-fiches als WIK-kaarten opgeladen. 

Gelieve van de WIK-kaarten, die van toepassing zijn voor de school, te downloaden, af te drukken en in desbetreffende lokaal (in de nabijheid van de chemische producten) te archiveren. Dit is ook van toepassing voor al de chemische producten van de school.