Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (16 november 2021)

Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (16 november 2021)

Tekst van het KB (op zijn plaats in de codex):

Duiding:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanpassing-van-de-bepalingen-van-de-codex-over-het-welzijn-op-het-werk-inzake-persoonlijke

Welzijn op het werk

Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit koninklijk besluit zet de Richtlijn (EU) 2019/1832 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen om in Belgisch recht. Deze Richtlijn vervangt de vroegere bijlagen van de Richtlijn 89/656/EEG en past ze aan de evolutie van de techniek aan.

Hiertoe worden in titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van boek IX van de codex de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De artikelen IX.2-17 en IX.2-20 worden elk aangevuld met een lid dat de werkgever ertoe verplicht erover te waken dat tijdens alle fasen van het gebruik, het onderhoud, de reiniging, de ontsmetting en de herstelling van het PBM de juiste procedure wordt gebruikt om de blootstelling aan de risico’s zo veel mogelijk te vermijden.
     
  • De bijlagen IX.2-1 en IX.2-2 worden vervangen door respectievelijk bijlage I en III van de Richtlijn.

    De huidige bijlage IX.2-2 geeft niet langer per PBM aan voor welke risico’s zij bescherming bieden, maar vertrekt vanuit de verschillende risico’s en geeft per risico weer welke PBM desgevallend moeten gebruikt worden, hetgeen een logischere aanpak is. Hierbij dient opgemerkt dat de Belgische wetgeving op een aantal punten strenger is dan de richtlijn (EU) 2019/1832. Om het beschermingsniveau niet te verlagen, werden de in de Belgische wetgeving reeds voorziene strengere maatregelen ook opgenomen in de nieuwe bijlage IX.2-2.
     
  • Er wordt een bijlage IX.2-3 toegevoegd die de volledige overname betreft van de bijlage II bij de Richtlijn. Aldus wordt in de Belgische wetgeving nog steeds een opsomming gegeven van de verschillende PBM en de risico’s waartegen zij bescherming bieden.

Het is belangrijk te vermelden dat nog steeds op basis van de risicobeoordeling wordt bepaald of een PBM, alsook de kenmerken daarvan, ter beschikking moet worden gesteld.


beheerder

Geef een reactie