Arbeidsartsen krijgen een belangrijkere rol in de strijd tegen COVID-19

Arbeidsartsen krijgen een belangrijkere rol in de strijd tegen COVID-19

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is photo-1584118624012-df056829fbd0-1024x576.jpg

Codex heeft geen pandemieregels en heeft dus uitbreiding nodig
De codex welzijn op het werk bevat momenteel geen kader met algemene maatregelen die moeten worden genomen wanneer zich een pandemie voordoet die de volksgezondheid op alle domeinen van het maatschappelijk leven bedreigt. Wel bevat de codex een aantal algemene bepalingen die de arbeidsarts een rol geven in het vermijden van besmettelijke ziekten op het werk. Ook de regels inzake contactopsporing, quarantaine en testen maken geen deel uit van het kader inzake welzijn op het werk. Daarom is het nodig om voor de periode van de COVID-pandemie deze belangrijke, bijkomende taken voor de arbeidsarts op het vlak van preventie, die erin bestaat te vermijden dat personen met een COVID-19 besmetting tot het werk worden toegelaten, meer in detail uit te werken.

Bijkomende taken voor de arbeidsartsen bij de bestrijding van COVID-19
De preventieadviseur-arbeidsartsen krijgen bijkomende specifieke taken in het kader van de bestrijding van de coronapandemie in de ondernemingen en instellingen. De toewijzing van die bijkomende taken is tijdelijk van aard en geldt tot zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, van toepassing zijn.

3 bijkomende taken voor de arbeidsarts die worden toegevoegd aan de bepalingen inzake het gezondheidstoezicht in boek I, titel 4 van de codex over het Welzijn op het werk
De bijkomende taken van de arbeidsartsen betreffen :

  • het opsporen van hoogrisicocontacten in de ondernemingen, 
  • het verstrekken van quarantaineattesten voor hoogrisicocontacten en 
  • het doorverwijzen voor een COVID-19 test, volgens de door de bevoegde autoriteiten bepaalde teststrategie of het zelf uitvoeren van een test op COVID-19. Dit laatste enkel als de arbeidsarts dit meer aangewezen acht en op voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en testmaterialen worden gebruikt.

Extra taken hebben voorrang op gebruikelijke ‘codex’-taken
Tijdens de gezondheidscrisis hebben de extra taken van de arbeidsarts in verband met COVID-19 voorrang op zijn gebruikelijke taken en missies in het kader van het gezondheidstoezicht volgens de codex welzijn op het werk. Daarnaast kunnen sommige raadplegingen op afstand plaatsvinden, via videoconsultatie of telefonisch. Teleconsultaties zijn bijvoorbeeld toegestaan bij het onderzoek bij werkhervatting, in het kader van moederschapsbescherming, spontane raadpleging, ….

Tarifering en toezicht
Het KB regelt voorts de tarifering van de bijkomende taken en het toezicht op de naleving van de ontworpen regeling.

Inwerkingtreding
Dit KB treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het B.S., dit is op 21 januari 2021.

Meer info
Wettekst op http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2021/01/21/145959.pdf
Meer info op https://www.prebes.be/nieuws/2021/01/rol-arbeidsarts-verduidelijkt-bij-…
Meer info bij FOD WASO op https://werk.belgie.be/nl/nieuws/versterkte-rol-van-de-arbeidsarts-de-s…
Het advies van de hoge raad op https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20…

beheerder

Geef een reactie