Verwarmingstoestel in gebruik: periodieke verwarmingsaudit Update: PRO 2725-28

Verwarmingstoestel in gebruik: periodieke verwarmingsaudit Update: PRO 2725-28

De wetgeving in detail (milieunavigator)

Een periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW.

 • Wat en waarom?
 • Frequentie
 • Door wie?
 • Verplicht
 • Attest
 • Is uw gebouw toe aan een nieuwe ketel?

Wat en waarom?

Een verwarmingsaudit omvat:

 • een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van het stooktoestel
 • een beoordeling van de energieprestatie van de hele centrale verwarmingsinstallatie

Voordelen

 • u krijgt een beeld van de energieprestatie van je centrale verwarmingsinstallatie
 • u ontvangt tips om de prestatie van je centrale verwarmingsinstallatie te verbeteren (bv. correct afstellen van thermostaat, oude ketel vervangen door moderne zuinig ketel,…)
 • u kan zo energie besparen

Frequentie?

Hangt af van het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen kunt u aflezen op het kenplaatje van de ketel.

 • Toestellen met vermogen van 20 kW tot en met 100 kW: VIJFJAARLIJKS
 • Toestellen met een vermogen > 100 kW
  • op gas: VIERJAARLIJKS
  • op vloeibare brandstof: TWEEJAARLIJKS
  • op vaste brandstof: VIJFJAARLIJKS

Vrijstelling voor gebouwen die uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen

Niet-residentiële gebouwen met verwarmingssystemen of gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen. Het gebouwautomatisering- en controlesysteem moet voldoen aan volgende eisen:  

 • het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken; 
 • de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren; 
 • communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

Deze verplichting volgt uit de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen en werd omgezet in het Vlaams Energiedecreet. De Vlaamse Regering kan uitzonderingen bepalen voor gevallen waar het technisch of economisch niet haalbaar is om gebouwen van gebouwautomatisering en -controlesystemen te voorzien. Gebouwen die met zo’n systeem zijn uitgerust, worden vrijgesteld van de verwarmingsaudit. 

Door wie?

 • Een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof voor toestellen op gas of stookolie met een vermogen van 20 kW tot en met 100 kW.
 • Een erkende technicus verwarmingsaudit voor
  • toestellen op vaste brandstof
  • toestellen met een vermogen > 100 kW
  • toestellen die uit meerdere ketels bestaan.
 • Ga naar de overzichtslijsten met erkende technici

Verplicht?

 • Voor de eigenaar

Samenvatting?

Belangrijk

 • De eerste verwarmingsaudit moet uitgevoerd worden bij de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud geworden is en nadien vijfjaarlijks. U kunt dit telkens combineren met het periodieke onderhoud.
 • De keuring voor eerste ingebruikname:
  • na installatie van een nieuwe toestel
  • na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van een bestaand toestel
 • Verwarmingsaudit:
  • eerste keer bij eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud geworden
  • nadien vijfjaarlijks, kan samen met het periodieke onderhoud
  • toestel bestaande uit meerdere ketels: verwarmingsaudit door erkende technicus verwarmingsaudit, ongeacht het type brandstof.

Keuring altijd vóór ingebruikname:

 • na installatie van een nieuwe toestel
 • na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van een bestaand toestel 

Toestellen met een vermogen kleiner dan 20kW

 • Keuring voor eerste ingebruikname altijd verplicht
 • Jaarlijks onderhoud enkel voor stooktoestellen op vast brandstof veplicht
 • Periodiek onderhoud voor toestellen op gas of vloeibare brandstof aangewezen voor de goede en veilige werking
 • Vijfjaarlijkse verwarmingsaudit aanbevolen voor verbetering van de energie-efficiëntie

Attest?

Verwarmingsauditrapport

 • Geeft een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren.
 • Geeft tips om energie te besparen bij de verwarming van uw gebouw
 • Kan een advies zijn om uw oud toestel te vervangen door een moderne, zuinige ketel
 • U bepaalt zelf of en hoe u dat advies verder ter harte neemt

Link voorbeeld Attest: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/KeuringsondernemingToepassing.pdf

beheerder

Geef een reactie